Skip navigation.

Hlavní cíle výzkumného záměru „Pluralita kultury a demokracie“

Hlavní cíle výzkumného záměru "Pluralita kultury a demokracie" jsou následující:

 • kriticky zhodnotit užívanou odbornou terminologii v této oblasti a nově ji definovat
 • srovnat kulturu v českých zemích a v zemích, jejichž kulturní modely ji ovlivňovaly a stále ovlivňují
 • zhodnotit demokratizační roli americké kultury pro zemi jejího vzniku a pro evropskou společnost od 19. století po dnešek (zejména od druhé poloviny 20. století)
 • fundovaně a nezjednodušeně se vyjádřit k otázce amerikanizace a globalizace, zvláště v oblasti kultury
 • zkoumat a kriticky hodnotit ideová klišé v literární i audiovizuální tvorbě (především české a americké)
 • zkoumat vliv masové a populární kultury (literatura, hudba, film) jako demokratizační i kulturně deprivační prvek
 • poukazovat na etnickou pluralitu současné kultury, odborně ji analyzovat a zhodnotit v kontextu kulturního pluralismus a multikulturalismu
 • zmapovat recepci americké kultury v českých zemích ve 20. století, především v letech 1948–1989 (důraz bude kladen na dosud nezpracovanou oblast americké kultury v českých periodikách období vlády komunistického režimu a na opomíjenou populární literaturu)
 • zkoumat regionální problémy uplatňování kulturní plurality v praxi, např. na americkém Jihu, zabývat se v tomto kontextu vlivem tradic, zvyklostí a mýtů
 • srovnat demokratizační vliv americké kultury v českých zemích s vlivem, který tato kultura měla např. v Rusku, Francii či Latinské Americe
 • v rámci zkoumání plurality kultury kriticky zhodnotit koncepci, která rozděluje kulturu na "vysokou" a "nízkou", a navrhnout nová klasifikační a hodnotící kritéria
 • zajistit podmínky pro to, aby mohli zájemci z řad odborné veřejnosti co nejlépe při svých výzkumech využívat fond darovaných knižních kolekcí z oboru demokracie a demokratizace (knihovna Pavla Tigrida) a populárních studií (knihovna Geralda Bishopa)
 • s výsledky výzkumné činnosti seznamovat odbornou a širší veřejnost u nás i v zahraničí formou publikovaných výstupů (monografie, sborníky, časopisecké studie) i formou přednášek, účasti na konferencích a prezentace v médiích